Kerst 2023

Gepubliceerd op 22 december 2023 om 17:00

Gezegend zij de grote Koning 
die tot ons komt in 's HEEREN naam!  
Psalm 118 : 13

 

Het zijn de woorden uit Psalm 118 die ik deze kerst als thema boven mijn artikel zet. Woorden die in de eerste plaats niet slaan op het kerstfeest, maar wat een waarheid schuilt er in deze woorden.

 

Vele jaren voor Christus

Een kruik wordt gebroken, de geur van de uitgegoten zalf op het hoofd van Isaï zijn jongste zoon vult het vertrek. Daar zit de nog jonge man. Als vorst gezalfd met dezelfde olie die eerder van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrok.

David begreep het; het waren niet de handen van Samuel die hem zalfden, de olie droop vanuit de hoogte om hem neer. Hij was een koning uit Gods hand ontvangen.

 

Enkele jaren later; de eerste koning van Israël is gestorven. Saul heeft de strijd verloren. Met David aan het hoofd strijdt het volk verder tegen hun vijanden. Nadat Hebron is overwonnen lezen wij in 2 Samuël 5 vers 3: ‘Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot den koning te Hebron; en de koning David maakte een verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David tot koning over Israël.’ De kanttekenaren wijzen bij de tekst uit Psalm 118 op dit moment. Want daar zijn de woorden uit de tekst (voor zover bekend) het eerste uitgesproken. De priesters en het volk riepen uit: “Gezegend zij de koning, die tot ons komt in ’s HEEREN naam. “

Wat opvallend: het volk besefte dat David een koning (kleine letter) was uit Gods hand ontvangen. Ze begrepen dat zij hier geen recht toe hadden, maar dat hun dit werd geschonken uit genade alleen.

Welke inwoner van Nederland beseft in 2023 dat wij in Nederland een vorst hebben ontvangen uit Zijn hand? En beseft de vorst dit zelf ook?

 

David begreep het, immers staat er niet geschreven:

Hij had mij 't rijk besteld,
men riep mij uit het veld
van achter 's vaders schapen;
ik kwam en stond bedeesd,
verlegen en bevreesd;
God werd mijn schild en wapen.

 

33 jaar na de Kerstnacht

“Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!”

Een luid geroep weerklinkt. De palmtakken wuiven de grote Davidszoon koelte toe. De weg is bezaaid met klederen. Daar zit Hij die komt in de Naam des Heeren op een ezelin en rijdt Jeruzalem binnen. De uitzinnige menigte juicht geestdriftig en roept de tekst de eerder door hunner vaderen werd uitgesproken luidt uit! De bevrijding van de Romeinse overheersing lijkt aanstaande.

 

Ondanks deze mooie woorden weten wij allen wat er nog geen week later niet ver van daar door dezelfde menigte uitgeroepen werd: “Kruist hem! Kruist hem!” Het viel de Joden bitter tegen. Zij verwachten een bevrijding van de Romeinse overheersing door de nieuwe Koning (volgens de Joden met een kleine letter), maar na zijn intocht gaat hij naar de tempel, reinigt deze en genas blinden en kreupelen (Mattheüs 21). Dat was niet de koning die zij voor ogen hadden.

Opgehitst door het sanhedrin en diens valse beschuldigingen klonk het uit vele monden: “Kruist hem!” door de straten van Jeruzalem.

 

En wij stonden ertussen... 

 

Kerst 2023

Vandaag klinkt de tekst ook. Met Kerst gedenken wij Zijn komst naar de aarde. Dat Hij voor ons in de kribbe geboren wilde worden, dat Hij voor onze zonden met Goede Vrijdag wilde sterven. Maar niet alleen dat, ook dat Hij voor ons in opgestaan en de dood heeft overwonnen, opdat al Zijn kinderen het eeuwige leven kunnen beërven. Dat er genade te vinden is bij Hem. Voor de grootste der zondaren kan het Kerst worden, zelfs midden in de zomer.

 

Al zijn er dan zoveel zaken die ons kunnen beangstigen, de Heer is God, door Wien we aanschouwen het vrolijk licht, na het bange gevaar. Met Kerst herdenken wij hieraan, de komst van het Licht naar een wereld in het duister, want een Licht zo groot, zo schoon, gedaald van ’s hemels troon, het straalt volk bij volk in de ogen.  

 

Als dat Licht ook voor ons op mag gaan en onze dagen in de duisternis achter liggen, als wij bevrijd mogen zijn van het juk der zonden, dan kunnen ook wij blij vooruitzien naar de jongste dag, want dan zal het ook uit onze mond klinken: “Gezegend zij de grote Koning, die tot ons komt!”

 

Allen gezegende kerstdagen gewenst!

 

Johannes R

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.