My Sounds


Op deze pagina zijn muziekfragmenten terug te vinden.
Met de passie die in mij is probeer ik de muziek zo mooi mogelijk ten gehore te brengen. 
En dat met zoveel mogelijk emotie, want EMOTIE is wat muziek mooi maakt!


Psalm 22 : 1, 3 & 16

Opgenomen op mijn huisorgel. 

 

De improvisatie is een gebaseerd op de muziek van Gerrit Koele. 

Psalm 22 is een psalm die vaak wordt aangehaald op de Goede Vrijdag. De psalm begint (bijna) letterlijk met 1 van de kruiswoorden: "ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!"

In het derde couplet staat een verwijzing naar het lijden van de Heere Jezus in de hof: "Maar ik, ik ben een worm, van elk vertreden".

 

Door Zijn lijden is voor ons vergeving mogelijk. Dan mogen wij met couplet 16 instemmen:

"Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden."


Psalm 73 : 12

Opgenomen op mijn huisorgel

 

De bewerking is van Jan Mulder.

Psalm 73 vers 12 beschrijft hoe God de dichter zal leiden in het aardse leven. Daarbij is de dichter verzekerd van het eeuwige leven: "Ik zal worden opgenomen in Gods heerlijkheid."

Psalm 73 - onberijmd

23 Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat;

24 Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.


Psalm 103

Opgenomen op mijn huisorgel

 

De bewerking is van Willem van Twillert en staat beschreven in 'Psalmbewerkingen in klassieke stijl, vol. 1

Tijdens de Oudejaardienst in de Gereformeerde Gemeenten vindt het Memento Mori plaats (gedenk te sterven). Hierbij wordt Psalm 103 aangehaald. 

 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

 

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.


Psalm 26

Opgenomen in de Heilige Maria Magdalenakerk - Goes

 

De bewerking is van Gerrit Koele en staat beschreven in 'Loof Hem met snarenspel'

ISBN: 9789081370967

In deze psalm bidt David tot God:

Beproef vrij, van omhoog,
Mijn hart, dat voor Uw oog,
Alwetende, steeds open lag.
Doorzoek mij; toets mijn gangen;
Doorgrond al mijn verlangen;
En stel mijn oogmerk in den dag.

 

Daarna klinkt de lofzang:

Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel
In't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
De tent, o Hemelkoning,
Die G', U ter eer, hebt opgericht!