Trinitas

Gepubliceerd op 26 april 2024 om 17:00

Dit artikel is geschreven in opdracht van Kinderkoor Mattithja, Krabbendijke


Hoe begin je aan een artikel als je dat eigenlijk niet durft? Als je voelt dat de zaken die je moet gaan bespreken zo heilig zijn, dat wij ze als mens niet kunnen begrijpen en bevatten? Het is die vraag waarmee ik al enkele weken rondloop. Veel artikelen ontstaan onderweg; een enkel woord, een voorval, en de inspiratie is daar. Dit artikel stond echter al enige tijd gepland en ik moet bekennen; dit artikel schrijf ik met schroom.

 

Op DV 18 mei aanstaande vindt er in Krabbendijke een zangavond plaats met het thema Trinitas. In overleg met de organisatie schrijf ik daar een tweetal artikelen over.

 

Trinitas (of Trinitaris); de Latijnse benaming voor de heilige Drie-eenheid, zoals daar zijn:

  • God, de Vader
  • God, de Zoon
  • God, de Heilige Geest

 

Een artikel schrijven over God in zijn Personen is voor mij onmogelijk, want wie zou als mens Hem kunnen beschrijven? Geen van ons kan beseffen wat deze Drie-eenheid nu eigenlijk inhoudt. Wat wij nog wel vast kunnen stellen is dat er slechts één God is. Niet meer dan dat.

Maar dat onze God zich in drie hoedanigheden aan ons openbaard, terwijl deze allen één zijn in wezen; dat gaat ons verstand te boven.

 

Het is God zelf die zich in de Bijbel aan ons op deze wijze geopenbaard heeft. Daar wijst ook artikel 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis op, als daar wordt verwezen naar de doop van de Zoon in de Jordaan. Vaders stem klonk: “Deze is Mijn Zoon” en de Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif neder.

 

Wij leven in een tijd waarin de wetenschap alle moeite doet om de grootste geheimen te ontdekken en te openbaren. Lukt dat niet, dan wordt datgene wat niet bewezen kan worden naar het land der fabelen verwezen.

Bovenstaand voorbeeld is misschien wel het meest heldere voorbeeld van de drie Personen dat wij kennen. Maar hoe kunnen wij dan toch geloven dat deze drie samen één God zijn als ze zo van elkaar verschillen in gedaantes en eigenschappen? Het staat in de Geloofsbelijdenis: “nochtans geloven wij die nu door het Woord,

verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in den hemel.” Door het Woord zelf. In Hem en door Hem.  

Door de Vader, door de Zoon en door de Heilige Geest zelf.

 

Tijdens de zangavond gaat bovenstaande volgorde aangehouden worden, toch wil ik erop wijzen dat de volgorde van Personen niet belangrijk is. Immers klinkt na de preek de zegen: “De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen”. Daarin komt eerst de Zoon, dan de Vader en ten slotte de Heilige Geest ter sprake.

 

Zo de HEERE wil en wij leven klinkt er op 18 mei aanstaande door de kerk:
O Heere, U die onze Vader zijt, vergeef ons onze schulden en wijs ons de weg der zaligheid.

 

Zo de HEERE wil en wij leven klinkt er op 18 mei aanstaande door de kerk:
Een licht, zo groot, zo schoon is van des hemels troon en straalt volk bij volk in de ogen.

 

Zo de HEERE wil en wij leven klinkt er op 18 mei aanstaande door de kerk:
Och, schenk mij toch de hulp van Uwen Geest en mocht Hij mij op mijn pad ten leidsman strekken.

 

Ja, dat ons aller gebed mag zijn dat wij, zo de HEERE wil en wij leven, op 18 mei een zangavond mogen houden die gaat over de Trinitas!
Want alleen Hem komt onze zang toe!

 

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in Zijn troon.
Halleluja

 

Johannes R


Op D.V. 18 mei 2024 vondt in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke een zangavond plaats omtrent het thema: Trinitas. 

 

Tijdens deze avond hebben Kinderkoor Mattithja en het Dirkslands Mannekoor de zang aangeheven, afgewisseld met samenzang. 

 

De opbrengst van de collecte deze avond wasten bate van de actie 'Bijbel binnen bereik' van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente. Meer informatie hierover leest u op: Home - Bijbel binnen bereik

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.